Bolagsordning

Bolagsordning för Wematter AB (publ)

§ 1 Firma
Bolagets firma är Wematter AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Linköping kommun.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att leverera tjänster för produktutveckling och tillverkning av fysiska produkter utifrån 3D-data, konstruktions- och CAD-modelleringsservice, projektledning samt utbildning. Vidare skall bolaget tillverka, sälja och förhyra maskiner för framställning av fysiska produkter utifrån 3D-data och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisor
Bolaget skall ha en (1) revisor. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivning av Svenska Dagbladet upphör ska annonsering istället ske i Dagens Nyheter. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen inte ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Rätt att delta på stämman
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkänna förslag till dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut angående:
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 9. Val av:
  1. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
  2. revisorer och eventuella revisorssuppleanter, när så skall ske
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 Tvisters avgörande av skiljemän
Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Registreringsbevis

Här kan du ladda ned aktuellt registeringsbevis från Bolagsverket för Wematter AB som pdf-dokument.