Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst fem suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fem ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun. Samtliga styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Med aktieinnehav i Bolaget omfattas eget och/eller närståendes innehav.

Håkan Dahllöf

Håkan Dahllöf

Född 1959, Styrelseordförande sedan 2016
Utbildning och erfarenhet: Håkan Dahllöf är utbildad civilekonom vid Linköpings Universitet. Han har tidigare varit CIO och CFO för BT Industries AB samt vd för Toyota Material Handling Europe. Håkan Dahllöf har även innehaft styrelsepositioner inom ett stort antal dotterbolag för BT Industries, Toyota Material Handling Europé och Motala Verkstad Group AB.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Online Voices Europe AB, Toolbox Sweden AB, Ternstedt Invent AB, Widelius Media AB, KUPÅL Invest AB, T Invent Holding AB samt i Kinda El & Kylservice AB. Styrelseledamot i BRF Stångåstrand samt vd tillika styrelseledamot i det helägda konsultbolaget HaDah AB.
Innehav: 129 850 aktier

Lars Svensson

Lars Svensson

Född 1944, styrelseledamot sedan 2015
Utbildning och erfarenhet: Lars Svensson är utbildad civilingenjör från Lunds tekniska högskola. Han vara varit vd för mjukvaruföretag från 1987 till 2004 och erfarenhet från styrelseuppdrag i sju olika bolag.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande tillika vd i Rambas AB. Styrelseledamot i Mimove AB, Linkura AB, Cardskipper AB, Interspectral AB samt vd tillika styrelseledamot i Plumasoft AB.
Innehav:
839 400 aktier

Johan Westermark

Johan Westermark

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2020, interim säljchef sedan 2020
Utbildning och erfarenhet: Johan Westermark har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola. Han har arbetat i mer än 20 år i olika ledar- och chefsroller, främst inom high-techbolag. Johan Westermark var mellan 2013-2019 vd på PiezoMotor Uppsala AB (publ).
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Terrawest AB.
Innehav: 4 175 aktier

Christer Ljungberg

Christer Ljungberg

Född 1963, styrelseledamot sedan 2021 
Utbildning och erfarenhet: Christer Ljungberg har erfarenhet från styrelseuppdrag i ett flertal företag under de senaste tio åren.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Modelon AB, Visbook Holding AS och Novogon AB samt styrelseledamot i Exalt AB.
Innehav:

Magnus Titus

Magnus Titus

Född 1963, styrelseledamot sedan 2021.
Utbildning och erfarenhet: Magnus Titus är utbildad civilingenjör och har genomfört ett flertal ledarskapsutbildningar. Han har tidigare haft uppdraget som extern verkställande vd för Faurecia Creo AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot för Sally R aktiebolag. Ägare och styrelsesuppleant för Hector & Titus Management AB.
Innehav: – 

Revisor

Wematters utnämnda revisor är Deloitte AB med Johan Nilsson som huvudansvarig revisor.

Revisorerna granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att uttala sig om redovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter granskning av årsbokslut och årsredovisning granskas att årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följs.