Integritetspolicy

Integritetspolicy för Wematters digitala kanaler

Wematter AB (publ) (eller ”vi”) tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och användare av tjänster som Wematter erbjuder på dessa webbsidor, och våra plattformar i sociala medier och vår kundtjänst (”E-post & telefon”).

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Wematter används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Wematter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)*.

Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga Wematters digitala kanaler. Om en annan, mera specifik, integritetspolicy publiceras på en Digital Kanal som hanteras av en juridisk person inom Wematter, ska den ha företräde framför denna integritetspolicy.

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Wematters digitala kanaler, behandlar vi även dina personuppgifter, både om dig som avsändare och mottagare, vid utförande av de tjänster Wematter erbjuder via Wematters digitala kanaler och andra kanaler. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via Wematters digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter var för sig eller tillsammans. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Detta inkluderar insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Wematters behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Wematters tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Wematter komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Wematters digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Wematter och andra via Wematters plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från Wematters webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Wematter anordnar.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan Wematter komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Wematter har placerat s.k. ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den Digitala Kanalen in. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Wematters rättsliga skyldigheter. Läs mer om vilka cookies som används i vår Cookie-policy.

Uppgifter som samlas in i samband med rekrytering

När du söker ett jobb hos Wematter samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra en rekrytering. Vi samlar in ditt fullständiga namn, telefonnummer och e-post, samt får tillgång till de personuppgifter som du har med i dina ansökningshandlingar (exempelvis personnummer och adress).

I de fall som en kandidat kommit längre i rekryteringsprocessen ber vi även om kontaktuppgifter till referenser som kan lämna uppgifter om kandidaten, det är kandidatens ansvar att se till att referensen godkänner att dennes namn och telefonnummer lämnas ut.

Vid ett erbjudande om anställning samlas fullständiga kontaktuppgifter in, det vill säga för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer. Vi tar även emot uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, exempelvis uppgifter om allergier eller hälsotillstånd. Dessutom samlar vi in kontoinformation för utbetalning av lön. Vid anställning ber vi även samtliga nya medarbetare att lämna kontaktuppgifter till en nära anhörig, som vi kan kontakta ifall det skulle uppstå en nödsituation.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Wematter för följande ändamål.

  • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera våra avtal med dig
  • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, emailformulär och våra konton i sociala medier
  • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via email (som du kan avregistrera via en länk i varje utskick som görs via email)
  • För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data från användning av olika digitala kanaler från Wematter används för ändamålet att utveckla produkter och tjänster
  • För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier
  • För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster
  • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Wematter behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om Wematter skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Wematter värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Wematter kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för Wematters räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Wematter kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Wematter kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Wematter behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Wematters digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att lämna klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Wematter ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Wematter via adress som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Behandling av personuppgifter om barn

Wematters digitala kanaler riktar sig inte till barn och Wematter samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Wematter ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges nedan för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur Wematter behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Wematter på info@wematter.se eller via post till:

Wematter AB
Södra Oskarsgatan 4
582 73 Linköping

Ändring av denna integritetspolicy

Wematter kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Wematters webbsidor.

*Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).